Úspešný absolvent M. Buchman pracuje na inováciách v oblasti liečby rakoviny

Portál Startitup.sk uverejnil rozhovor s naším absolventom M. Buchmanom

"Keď mal Marek Buch­man len 17 rokov dostal mož­nosť strá­viť leto v Hong­kongu, kde spo­lu­pra­co­val na výskume s pro­fe­sormi na miest­nej uni­ver­zite. Bol jediný v roč­níku, kto dostal šti­pen­dium, ktoré pokrylo jeho náklady na štú­dium na sláv­nom Oxforde. Je po ňom pome­no­vaný aste­roid. No mladý cha­lan aj napriek množ­stve zís­ka­ných cien, nezas­pal na vav­rí­noch a momen­tálne spo­lu­pra­cuje na vývoji nových che­mo­te­ra­pe­utík. Má len 23 rokov, no vo svete che­mic­kého výskumu ho začí­najú roz­poz­ná­vať aj vďaka pub­li­ko­va­nej dip­lo­mo­vej práci."

Čítať celý rozhovor