Program APROGEN

(Alternatívny PROgram Edukácie Nadaných)

Počas obdobia rokov 1993 až 2007 sa vytváral a overil nový vzdelávací model pre nadaných žiakov v intelektovej oblasti. Po ukončení overovania bol  odprezentovaný a obhájený ako autorský program - Program APROGEN, ktorého autorkou je PhDr. Jolana Laznibatová CSc. Je jedinečný tým, že ponúka komplexné vzdelávanie od prvej triedy po maturitu, resp. od 5 do 18 rokov, systém celodennej starostlivosti od 7.00 do 18.00 hod. so špecifickou úlohou ŠKD a popoludňajších aktivít žiakov.

Tento systém zohľadňuje všetky špecifiká a odlišnosti vývinu intelektovo nadaných detí so silným zastúpením alternatívnych psychologických prístupov vo výchove. Tomu zodpovedá aj zameranie školy a to: Škola pre intelektovo nadaných žiakov a obohatenie učiva, zvýšenou psychologickou starostlivosťou a akceptovaním psychologických prístupov pri edukačnom procese.

Charakteristické pre tento Program je, že začína na báze psychologických vyšetrení, nomináciami, diagnostikou a výbermi žiakov do prvej triedy.  Následne pokračuje aplikáciou výchovno-vzdelávacieho programu pre intelektovo nadaných žiakov, ktorý je postavený na báze:

  1. zohľadňovaní  špecifických edukačných potrieb nadaných žiakov,
  2. rešpektovania aktuálnej vývinovej úrovne žiakov,
  3. akceptovania individuálnych odlišností žiakov,
  4. zohľadňovania zvláštností osobnostného vývinu nadaných,
  5. aplikovania psychologického pôsobenia a podpory pri rozvíjaní nadania, a to samozrejme pri realizácii kvalitnej, kreatívnej a nadštandardnej forme výučby v škole.

Od roku 1996 sa postupne pripájali k tejto alternatívnej forme vzdelávania aj ďalšie školy na Slovensku a pri ukončení pracovalo podľa Programu APROGEN 27 základných škôl, v ktorých sa vzdelávalo v špecializovaných triedach pre nadané deti takmer 3000 žiakov. Celkove bolo v roku 2007 do  Programu zapojených 6500 žiakov a viac ako 350 učiteľov a vychovávateľov. Dnes je to  636 žiakov v 28 mestách na Slovensku. Celý Program sa od začiatku realizuje za výraznej pomoci psychológov z pedagogicko-psychologických poradní.

Úspešnosť programu APROGEN potvrdzujú mimoriadne výkony a úspechy nadaných žiakov.

Hodnotenie Programu APROGEN od najvýznamnejších odborníkov zo zahraničia:

Napísali o nás:

Návšteva z nášho partnerského gymnázia z Vantaa vo Finsku.
Kolegyňa - učiteľka matematiky zhrnula svoje dojmy z návštevy v našej škole v Bratislave a zverejnila to na stránkach jedného z najlepších gymnázií vo Fínsku.Teší nás, že sa jej u nás páčilo.

Viac informácií o Programe APROGEN nájdete v tejto prezentácii:

Aprogen
Aprogen
Aprogen
Aprogen
Aprogen
Aprogen
Aprogen
Aprogen
Aprogen
Aprogen
Aprogen
Aprogen
Aprogen
Aprogen
Aprogen
Aprogen
Aprogen
Aprogen
Aprogen
Aprogen
Aprogen
Aprogen
Aprogen
Aprogen
Aprogen
Aprogen
Aprogen
Aprogen
Aprogen
Aprogen
Aprogen
Aprogen
Aprogen
Aprogen

Projekty žiakov v programe APROGEN