Škola pre mimoriadne nadané deti

Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium si za 10 rokov oficiálneho pôsobenia, ale prakticky už 20-ročnej existencie vytvorila vlastné výchovno-vzdelávacie postupy a prístupy k žiakom so zohľadnením špecifičnosti a zvláštnosti vývinu nadaných detí. Vypracovala si vlastnú metodiku práce  s nadanými žiakmi v škole, pri ich vzdelávaní v homogénnych skupinách a to všetko v podobe nového Programu APROGEN (alternatívneho programu edukácie nadaných).

Absolventi programu APROGEN v spoločnosti Google
Absolventi programu APROGEN v spoločnosti Google

Maturanti 2011
Maturanti 2011

Táto škola v rámci svojho vzdelávacieho programu prináša a aplikuje nové progresívne prvky, ako napríklad: priateľskú, nestresovú a tolerantnú atmosféru školy, atmosféru bez strachu, agresivity a šikany, ranné komunity, ročníkové práce, projektové vyučovanie, konzultačné hodiny, neformálny partnerský vzťah učiteľ - žiak, s nadštandardnou komunikáciou učiteľ - žiak, škola – rodič.

Vzdelávanie v škole sa realizuje na dvoch úrovniach a to na I. stupni a na 8-ročnom gymnáziu. V roku 1993 sme začínali s jednou prvou triedou so 17 žiakmi, vo výročnom  10. roku existencie školy bolo na škole už 33 tried a v nich 595 žiakov, z toho na prvom stupni 275 a na gymnáziu 320 žiakov.