Základné informácie

Doktorka Jolana Laznibatová pracuje v oblasti psychológie nadania viac ako 30 rokov. Ako prvá na Slovensku sa začala venovať problematike nadania detí a mládeže. V roku 1993 vypracovala Projekt alternatívnej starostlivosti o nadané deti, a na základe toho od 1. 9. 1993 začali pracovať prvé triedy pre nadané deti.

Dňa 1. 1. 1998 vznikla Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium v Bratislave, ktorej sa stala riaditeľkou. Od 1.9.1999 bolo pri škole zriadené aj gymnázium pre nadané deti. Doktorka  Laznibatová, ako riaditeľka tejto jedinečnej školy, ktorá zabezpečuje komplexný vzdelávací model od 5 do 18 rokov, t.j. od prvej triedy po maturitu, bola zároveň gestorkou otvárajúcich sa tried pre nadané deti na Slovensku.

Dnes je vytvorená sieť 28 základných škôl s triedami pre nadané deti. Všetky tieto školy pracujú podľa jej autorského programu APROGEN, ktorý do školstva priniesol mnohé nové edukačné prvky. Výskumne sa venovala problematike nadaných detí s ADHD, s Aspergerovým a Tourettovým syndrómom. Rozpracovala model diagnostiky a výberov žiakov do vzdelávacieho Programu APROGEN, podľa ktorého sa realizujú výbery intelektovo nadaných detí do tohto vzdelávacieho programu.

Ako expert sa podieľa na vzdelávaní učiteľov pre nadané deti, a to tak na Slovensku, ako aj v Českej republike a Poľsku. Úzko spolupracuje so školou sir Karl Popper Schule vo Viedni, ktorá zabezpečuje študijné pobyty pre žiakov ŠpMNDaG. Spolupracuje s partnerským MENSA Gymnáziom v Prahe, ktoré sa rovnako venuje vzdelávaniu nadaných žiakov. Úzko spolupracuje s ECHA-STAN v Prahe, ako i ICIE v Paríži. Prednáša doma i v zahraničí – najmä v Českej republike a Poľsku.

Je organizátorkou viacerých medzinárodných konferencií o problematike nadaných detí, ktoré sa konali na Slovensku. Je gestorkou inovačného vzdelávania pre učiteľov nadaných detí na primárnom a sekundárnom stupni. Je členkou Who is who v Slovenskej republike i Who is Who of European Women. Efektivitu jej odbornej práce dokazujú vynikajúce výsledky školy, a to najmä formou výstupov študentov ŠpMNDaG na maturitách, ale najmä ich ďalšie výborné postupy a úspešnosť na univerzitách doma i zahraničí.